Käesoleva leping on sõlminud järgmised osapooled:

BFAA – mittetulundusühing Baltimaade Finantsnõustajate Liit (Baltic Financial Advisors Association), mis on registreeritud Lätis; registrikood 40008245091; aadress Doma square 8A-6, Riia, LV-1010, Läti, ja Litsentsitaotleja.

Mõisted

Liikmesettevõte on ettevõte, mis on BFAA-ga Liikmesuslepingu alusel liitunud.

Leping on käesolev portaali kasutamise ja litsentside väljastamise Leping. 

BFAA on mittetulundusühing Baltimaade Finantsnõustajate Liit (Baltic Financial Advisors Association), mis on registreeritud Lätis; registrikood  40008245091; aadress Doma square 8A-6, Riia, LV-1010, Läti. BFAA on asutatud Balti riikide pangaliitude poolt ning haldab ja korraldab litsentseerimissüsteemi vastavalt Reegliraamatus toodud nõuetele.

 Litsents on litsents, mille BFAA on vastavalt Reegliraamatule väljastanud.

Litsentsitaotleja on Liikmesettevõtte töötaja, kes on andnud Liikmesettevõttele nõusoleku Litsentsi taotlemiseks ning sõlminud käesoleva Lepingu.

Litsentsiomanik on eraisik, kes on saanud litsentsi vastavalt Reegliraamatus sätestatule, sõltumata sellest, kas tegu on aktiivse või passiivse Litsentsiomanikuga.

Litsentseerimissüsteem on BFAA Reegliraamatus toodud reeglitele vastav litsentside väljastamise süsteem.

Reegliraamat on BFAA kinnitatud reeglite kogumik, milles on toodud sätted vabatahtliku sõltumatu litsentseerimissüsteemi kohta, mis on seotud Litsentseeritud teenuste pakkumisega Balti riikides, eesmärgiga rakendada ühtseid turustandardeid ja pädevusnõudeid inimestele, kes Liikmesettevõtete klientidele litsentseeritud teenuseid pakuvad. Reegliraamat kehtib ja on siduv BFAA-le, Liikmesettevõtetele ja Litsentsiomanikele. Reegliraamatu kehtiv versioon on saadaval Testimisportaalis.

Teenus on aadressil https://testing.bfaa.eu asuva testimisportaali (edaspidi Testimisportaal) kasutamine.

Teenusepakkuja on BFAA.

Teistel käesolevas lepingus kasutatavatel terminitel on sama tähendus kui Reegliraamatus.

  1. Lepingu eesmärk

Käesolev Leping reguleerib BFAA ja Litsentsitaotleja/Litsentsiomaniku kohustusi seoses Testimisportaali kasutamisega ja Litsentside taotlemisega ning BFAA-poolse Litsentside väljastamisega.

  1. Kinnitused

Käesoleva Lepingu sõlmimisega kinnitab Litsentsitaotleja järgmist:

2.1. Litsentsitaotleja tahab Testimisportaali kasutada;

2.2. Litsentsitaotleja tahab Litsentsi taotleda;

2.3. Litsentsitaotleja on tutvunud BFAA eetikakoodeksiga;

2.4. Litsentsitaotleja on tutvunud Reegliraamatuga.

  1. BFAA kohustused

3.1. BFAA pakub Litsentsitaotlejatele võimalust Testimisportaali kasutamiseks ning Litsentsi saamise eesmärgil eksamite sooritamiseks.

3.2. BFAA tagab Litsentsi väljastamise neile Litsentsitaotlejatele, kes on täitnud Reegliraamatus toodud nõuded.

3.3. BFAA tagab väljastatud Litsentside säilitamise BFAA süsteemis.

3.4. Litsentside väljastamine ja säilitamine BFAA süsteemis toimub vastavalt Reegliraamatule. Teatud litsentseerimissüsteemi haldamise funktsioonid kuuluvad Liikmesettevõtetele, kellega BFAA on sõlminud Liikmesuslepingu.

  1. Litsentsitaotleja kohustused

4.1. Käesoleva Lepingu sõlmimisega kinnitab Litsentsitaotleja, et kohustub järgima BFAA eetikakoodeksit.

4.2. Litsentsitaotlejal on käesoleva Lepingu kohaselt õigus kasutada Testimisportaali ning sooritada seal eksam Litsentsi saamiseks.

  1. Litsentsiomaniku kohustused

5.1. Kui BFAA väljastab Litsentsitaotlejale Litsentsi, siis saab temast Litsentsiomanik. Sellest hetkest on BFAA Reegliraamat tema jaoks siduv.

5.2. Litsentsiomanik kohustub täitma Reegliraamatus toodud kohustusi. Antud kohustuste mittetäitmisel on BFAA-l õigus rakendada Reegliraamatus sätestatu kohaselt Litsentsiomaniku suhtes distsiplinaarkaristust.

5.3. Litsentsiomaniku litsents võetakse tagasi ainult Reegliraamatus toodud juhtudel ja Reegliraamatus sätestatud korras.

5.4. Litsentsitaotlejal on õigus kasutada Testimisportaali vastavalt käesolevas Lepingus sätestatule.

  1. Testimisportaali kasutamine

6.1. Testimisportaali kasutades nõustub Litsentsitaotleja/Litsentsiomanik pidama kinni käesolevast Lepingust. Teenusepakkuja jätab endale õiguse aeg-ajalt Teenuse tingimusi ilma ette teatamata uuendada ja muuta. Mistahes uued omadused, mis praegust Teenust laiendavad ja parendavad, näiteks uute tööriistade ja ressursside kasutuselevõtt, on vastavuses käesoleva Lepinguga. Teenuse kasutamise jätkamist pärast antud muudatuste sisseviimist käsitletakse kui Litsentsitaotleja/Litsentsiomaniku nõusolekut muudatustega.  Teenuse tingimuste kõige värskem versioon on alati saadaval aadressil https://www.bfaa.eu/about-bfaa. Mistahes käesolevas Lepingus toodud tingimuste rikkumine toob kaasa Litsentsitaotleja/Litsentsiomaniku konto sulgemise Testimisportaalis.

6.2. Litsentsitaotleja/Litsentsiomanik on teadlik sellest, et Teenuse esitamise viisi ja sisu võidakse aeg-ajalt ilma eelneva teavitamiseta muuta, kuna  Teenusepakkuja parendab Teenust, ning nõustub sellega. Kui Litsentsitaotleja/Litsentsiomanik sellega ei nõustu, siis peab ta käesolevast Lepingust keelduma ja koheselt peatama Teenuse kasutamise. Ligipääs Teenusele antakse ainult kasutajatele, kes käesolevas Lepingus toodud tingimustega täielikult nõustuvad.

6.3. Teenust pakutakse sellisel kujul, nagu see antud ajahetkel on, ning vastavalt saadavusele. Teenusepakkuja kasutab kolmandatest isikutest müüjate ja serverimajutust pakkuvate ettevõtete teenuseid, et tagada Teenuse tööks vajalik riistvara, tarkvara, võrguteenused, varundus ja muu vajalik tehnoloogia.

6.4. Litsentsitaotleja/Litsentsiomaniku kasutajatunnust võib kasutada vaid üks kasutaja; ühe kasutajatunnuse jagamine mitme kasutaja vahel on keelatud. Litsentsitaotleja/Litsentsiomanik on vastutav oma konto kasutajatunnuse ja salasõna turvalisuse eest. Teenusepakkuja ei ole vastutav mistahes kahjude eest, mis tulenevad kasutaja suutmatusest antud turvanõuet täita. Teenusepakkuja kohustub säilitama kasutaja kontoga seotud salasõnade täieliku konfidentsiaalsuse. Kui Litsentsitaotleja/Litsentsiomanik saab teada oma salasõna või oma konto volitamata kasutamisest, siis peab ta sellest Teenusepakkujat koheselt teavitama, saates e-kirja aadressile info@bfaa.eu.

6.5. Teenusepakkuja Testimisportaali sisu on autoriõigustega kaitstud. Litsentsitaotleja/Litsentsiomanik ei tohi ilma autoriõiguste omaniku litsentsita Teenust või selle mistahes osa kopeerida, levitada, modifitseerida, laenutada, liisida, laenata, müüa, sellest tuletatud teoseid luua, pöördprojekteerida, dekompileerida või  mistahes muul moel Teenuse lähtekoodi ekstraktida.

6.6. Teenuspakkuja võib saata kasutajale teateid, kaasa avatud teateid, mis puudutavad mistahes käesoleva Lepingu muudatusi, kasutades selleks kas e-posti, tavaposti või Testimisportaali teavitusi.

  1. Konfidentsiaalsus

7.1. Kogu Litsentsitaotlejale/Litsentsiomanikule Testimisportaalis ja käesolevas Lepingus kättesaadav sisu ning kogu BFAA kohta käiv ärialane info, millest Litsentsitaotleja/Litsentsiomanik võib käesoleva Lepingu kehtivusaja jooksul teadlikuks saada, on konfidentsiaalne ning seda tohib avalikustada ainult seadusega sätestatud juhtudel.

7.2. Käesoleva Lepingu punktis 7.1 kirjeldatud infot ei käsitleta konfidentsiaalse infona, kui see on seaduslikult avalikustatud, ära toodud BFAA avalikes aruannetes ja muudes aruannetes ning turundus- ja reklaammaterjalides.

  1. Andmete töötlemine

8.1. BFAA töötleb käesoleva Lepingu raames Litsentsitaotlejate isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, isikukood ja Litsentsitaotleja tööandja (Liikmesettevõtte) nimi. BFAA säilitab neid andmeid oma andmebaasis 5 aastat alates hetkest, millal Litsentsitaotleja Testimisportaali kasutamise lõpetas.

8.2. BFAA töötleb käesoleva Lepingu raames Litsentsiomanike isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, isikukood ja Litsentsiomaniku tööandja (Liikmesettevõtte) nimi, töösuhte staatus (aktiivne, peatatud, lõpetatud). Selle eesmärgiks on Litsentsi väljastamine ja säilitamine vastavalt Reegliraamatus sätestatule ja Testimisportaali kasutamine. BFAA säilitab neid andmeid oma andmebaasis 5 aastat alates hetkest, millal Litsentsiomaniku Litsents aegus. Andmed Litsentsiomaniku töösuhte staatuse kohta saadakse Litsentsiomaniku tööandjalt ehk Liikmesettevõttelt.

8.3. Punktis 8.2 toodud eesmärgi täitmiseks avalikustatakse Litsentsiomaniku isikuandmed, st eesnimi, perekonnanimi, ja Litsentsiomaniku tööandja (Liikmesettevõtte) nimi järgnevates kohtades:

1) antud andmed avaldatakse käesoleva Lepingu täitmiseks BFAA kodulehel, Litsentsi seega vastavalt Reegliraamatus sätestatule säilitades ja avalikkust Litsentsiomanikest teavitades,  kusjuures BFAA avalikustab need andmed oma kodulehel selle perioodi jooksul, kui Litsentsiomaniku Litsents aktiivne on;

8.4. Puntides 8.1 ja 8.2 kirjeldatud andmete töötlemisel on töötlejaks BFAA ning andmekäitaja on Litsentsitaotleja/Litsentsiomaniku tööandja (Liikmesettevõte).

8.5. Litsentsitaotleja/Litsentsiomanik nõustub sellega, et tema käesoleva Lepingu kohaselt kogutud isikuandmeid töödeldakse eesmärgiga  (i) täita käesolevat Lepingut, (ii) koguda statistilisi andmeid Teenuse kasutamise kohta ja (iii) Teenust parendada ja arendada. Litsentsitaotleja/Litsentsiomanik nõustub sellega, et tema isikuandmeid säilitatakse Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevates serverites. Litsentsitaotleja/Litsentsiomanik nõustub sellega, et isikuandmeid võib edastada mistahes ettevõtetele, mis kuuluvad Teenuse tarkvara omanikuga samasse kontserni; samuti võivad antud ettevõtted isikuandmeid töödelda. Teenuse tarkvara omanikuks on Opus Online OÜ, Eesti Vabariigi seaduste kohaselt asutatud ettevõte, mille registrikood on 11665961 ja aadress Pärnu mnt 139c, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11317, Eesti.

8.6. BFAA tagab selle, et andmete töötlemisel järgitakse andmete töötlemise seadusi. Litsentsitaotlejal/Litsentsiomanikul on seadustes andmesubjektile määratud õigused, kaasa arvatud õigus andmetele ligi pääseda ja neid parandada. Päringud andmete töötlemise kohta tuleb esitada BFAA-le kirjalikult, saates need aadressile Doma square 8A-6, Riga, LV-1010, Läti.

  1. Kehtivus ja lõpetamine

9.1. Käesolev Leping jõustub hetkest, millal see Testimisportaalis sõlmitakse; st kui Litsentsitaotleja selle tingimustega nõustub.

9.2. Käesolev Leping lõppeb, kui Litsentsitaotleja ei saa eksamist läbi.

9.3. Käesolev Leping lõppeb automaatselt, kui Litsentsiomanikule väljastatud Litsents tagasi võetakse.

9.4. Käesolev Leping lõppeb, kui BFAA Liikmesettevõtte esindaja tühistab Litsentsitaotleja/Litsentsiomaniku konto Testimisportaali tingimuste otsese rikkumise tõttu.

  1. Üldtingimused

Käesolevale Lepingule kohaldub Läti Vabariigi seadus. Mistahes Lepinguga seonduvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu läbirääkimiste teel lahendada, siis kuuluvad need lahendamisele Lätis asuvas Riia kohtus.